Finalitats Fundacionals


La Fundació té per objecte:
1.  L’organització  dels  XVIII  Jocs  Mediterranis.  La  concreció  de  les  competències
d’organització  i  execució  dels  Jocs  es  determinen  al  contracte,  signat  el  15
d’octubre  de  2011,  entre  el  Comitè  Internacional  dels  Jocs  del  Mediterrani  i  la
ciutat de Tarragona i el Comitè Olímpic Espanyol.
2.  La  participació  activa  en  la  captació  de  recursos  per  a  la  preparació  i
desenvolupament dels XVIII Jocs Mediterranis que es celebraran a la ciutat de
Tarragona l’any 2017.
A aquests efectes, la Fundació Tarragona 2017 podràrebre donatius o aportacions en
concepte de patrocini de qualssevulla persones o entitats, públiques o privades, rebre
ajudes,  finançament,  assistència  o  col·laboració  de qualsevol  tipus  d’institucions
públiques i privades, supranacionals, organitzacions de cooperació internacional, entre
d’altres,  podent  destinar  els  recursos  captats  a  projectes  relacionats  amb  els  fins
fundacionals.
Les  aportacions  públiques  i  privades  que  es  realitzin,  amb  caràcter  finalista,  per
l’Organització  dels  XVIII  Jocs  del  Mediterrani,  aniran  destinades  al  finançament
d’inversions i actuacions directament relacionades amb els XVIII Jocs del Mediterrani.